Naše služby

Chcem vedieť viac...
sipka_dole

ČO VÁM PONÚKAME?

Poskytneme vám komplexné riešenie problematiky bezpečnosti a ochrany osobných údajov:
arrow_down

Audit osobných údajov


 • Pre zosúladenie s GDPR je potrebné zhodnotiť, aké osobné údaje sú spracovávané, za akým účelom a na akom právnom základe. Zároveň je potrebné vymedziť všetky informačné systémy.
 • Určíme všetky Vaše spracovateľské operácie - akým spôsobom,  kde a po akú dobu sú osobné údaje uchovávané.
 •  Takýmto spôsobom sa vytvorí výpočet osobných údajov spracovávaných prevádzkovateľom, súpis povinností kladených na konkrétneho prevádzkovateľa, vrátane posúdenia súladu s požiadavkami GDPR
 • Úlohou auditu je zabezpečiť dostatočnú prevenciu pred vznikom bezpečnostného incidentu, ako aj mechanizmus jeho odhalenia a včasnej reakcie

arrow_down

Vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie


Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, ktoré nahrádza Bezpečnostný projekt. Tento dokument obsahuje:

 • systematický opis plánovaných spracovateľských operácií a účely spracúvania
 • posúdenie nutnosti a primeranosti spracovateľských operácií
 • posúdenie rizika pre práva a slobody dotknutých osôb
 • opatrenia na riešenie týchto rizík vrátane opisu bezpečnostných opatrení a preukázanie súladu s GDPR

 

Záznamy o spracovateľských činnostiach, ktoré nahrádzajú evidenčné listy informačného systému. Tento dokument obsahuje:

 • Identifikácia prevádzkovateľa a zodpovednej osoby
 • Vymedzenie účelu spracúvania
 • Opis kategórií dotknutých osôb a príjemcov
 • Informácie o prenose osobných údajov do tretej krajiny
 • Určenie lehôt na výmaz jednotlivých kategórií osobných údajov
 • Opis technických a organizačných bezpečnostných opatrení

 

Vzory ďalších dokumentov potrebných pre zaistenie ochrany OÚ

 


arrow_down

Školenie


Prostredníctvom školenia oboznámime oprávnené osoby s legislatívnymi zmenami v oblasti ochrany osobných údajov. Súčasťou tohto školenia je aj poučenie o vykonávaných bezpečnostných opatreniach.


arrow_down

Konzultácie


 • Poskytujeme podporu pri riešení čiastkových otázok týkajúcich sa GDPR a zavádzania vhodných bezpečnostných opatrení. V rámci našich konzultácií Vám poskytneme odpovede na otázky týkajúce sa GDPR.

arrow_down

Outsourcing zodpovednej osoby


Outsourcing zodpovednej osoby zahŕňa nasledovné služby:

 • Poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov pre zaistenie súladu spracúvania osobných údajov so zákonom
 • Telefonické alebo osobné konzultácie s klientom, príp. sprostredkovanie stanovísk z Úradu na ochranu osobných údajov SR
 • Informovanie o prijatých legislatívnych zmenách, prípadne o významných rozhodnutiach Úradu na ochranu osobných údajov SR a to prostredníctvom zasielania informačných e-mailov
 • Kontrolná činnosť zameraná na monitorovanie súladu so zákonnými požiadavkami pre spracúvanie osobných údajov a s prijatou bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa vo vopred dohodnutých časových obdobiach
 • Navrhovanie potrebných nápravných opatrení v prípade odhalenia nedostatkov v rámci kontrolnej činnosti
 • Vypracovávanie záznamu z kontrolnej činnosti
 • Poskytovanie súčinnosti pri zvyšovaní odbornej úrovne v oblasti ochrany osobných údajov zamestnancov prevádzkovateľa
 • Zabezpečenie kontaktu a spolupráce s Úradom na ochranu osobných údajov SR
 • Poskytovanie vyjadrení a poradenstva pre posúdenie potreby aktualizácie bezpečnostných opatrení a bezpečnostnej dokumentácie

arrow_down

Vstupné posúdenie bezpečnostných opatrení a zhody s GDPR


Na základe informácií o vykonávaných spracovateľských operáciách a o prijatých bezpečnostných opatreniach, ktoré získame prostredníctvom dotazníku, spracujeme samostatný dokument, ktorý obsahuje zhodnotenie vykonávaných bezpečnostných opatrení, definovanie potreby úpravy alebo prijatia ďalších organizačných, personálnych a technických opatrení a vyvodenie záveru s odporúčacím charakterom.


arrow_down

Uskutočnenie due diligence ochrany osobných údajov


Due diligence sa vykonáva v nasledovných krokoch:

 • Audit osobných údajov a spracovateľských operácií
 • Vymedzenie právneho základu, účelu a lehôt spracovania OÚ
 • Stanovenie postupu pre uplatňovanie práv dotknutých osôb
 • Identifikácia prenosu OÚ do členských štátov a tretích krajín
 • Analýza a nastavenie bezpečnostných opatrení
 • Posúdenie dokumentácie obsahujúcej klauzuly o ochrane OÚ

 

Súčasťou due diligence sú rozhovory s osobami oprávnenými spracúvať osobné údaje v jednotlivých informačných systémoch, prostredníctvom ktorých získame podrobný prehľad o nedostatkov v oblasti ochrany osobných údajov a sformulujeme odporúčania pre zaistenie súladu s GDPR.

 


arrow_down

E-learning


Prostredníctvom Online školenia zamestnancov a iných osôb vo forme e-learningu zabezpečíte dôsledné poučenie všetkých oprávnených osôb. Obsahom e-learning školenia je prezentačný materiál, testovanie a certifikát o úspešnom absolvovaní e-learningového programu.