GDPR

General Data Protection Regulation
Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov

25.5. 2018
Osobné údaje
spracúvate aj vy!
Múdro a spoľahlivo vám poradíme s problematikou GDPR.
 1. Čo je GDPR?
  GDPR (General Data Protection Regulation) je nariadenie EÚ, ktoré stanovuje požiadavky na ochranu fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Nariadenie GDPR zvyšuje zodpovednosť prevádzkovateľa.
 2. Na koho sa GDPR vzťahuje?
  GDPR sa vzťahuje na každého, kto spracúva osobné údaje. Môže ísť o osobné údaje Vašich klientov, zamestnancov, údaje získané kamerovým systémom, z kontaktných formulárov a newsletterov na Vašej webovej stránke.
 3. Odkedy je nariadenie GDPR účinné?
  GDPR nadobudne účinnosť 25.mája 2018. K tomuto dňu však už Vaše spracúvanie osobných údajov musí byť zosúladené s nariadením.


Hlavné zmeny, ktoré so sebou GDPR prináša:

Nové práva dotknutej osoby
 • právo na opravu
 • právo na prístup k údajom
 • právo na „zabudnutie“ (právo na vymazanie)
 • právo na obmedzenie spracúvania
 • právo na prenosnosť údajov
 • právo namietať
 • právo namietať proti priamemu marketingu

Nové pojmy
 • profilovanie
 • pseudonymizácia
 • genetické údaje

Oznamovacia povinnosť pri porušení ochrany osobných údajov
 • oznamovacia povinnosť voči dozornému orgánu
 • oznamovacia povinnosť voči dotknutej osobe

Osobitná ochrana osobných údajov detí mladších ako 16 rokov

Povinnosť ustanoviť zodpovednú osobu

Rozšírený obsah pojmu osobné údaje

Zavedenie kódexov správania a certifikácie

Povinnosť viesť záznamy o spracovateľských činnostiach v listinnej ako aj elektronickej podobe

Zrušuje sa povinnosť vypracovania bezpečnostného projektu, prevádzkovateľ je však povinný posúdiť vplyv na ochranu osobných údajov

GDPR bližšie stanovuje obsahové a formálne požiadavky súhlasu so spracovaním osobných údajov

Rozširujú sa povinnosti a zodpovednosť sprostredkovateľov

Zvyšujú sa sankcie za nedodržanie ustanovení o ochrane osobných údajov a to až do výšky 20 mil. eur alebo 4% z ročných tržieb spoločnosti
Týka sa Vás GDPR?